STANOVY
Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, z.s.
(„Stanovy“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Název spolku: Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy, z.s. („Spolek“).
2. Sídlo spolku: Praha.
3. Tento Spolek je založený v souladu s ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“).

Článek 2
Účel a činnost Spolku

1. Účelem tohoto Spolku je:
a) sdružit učitele tělesné výchovy, trenéry, sportovní lektory a instruktory, a jiné osoby,
které přispívají nebo mají zájem přispívat k všestrannému pohybovému rozvoji
veřejnosti, a to zejména dětí a mládeže („Sportovci“);
b) vytvořit zaštiťující subjekt, který bude hájit zájmy Sportovců zejména v těchto
činnostech:
i. spolu s hlavními aktéry z vysokoškolského, neziskového i soukromé sektoru
usilovat o transparentní systém vzdělávání v oblasti sportu a pohybových aktivit
v návaznosti na vykonávané trenérské a instruktorské profese Sportovců;
ii. posílit postavení Sportovců a prosazovat jejich zájmy vůči organizačním
složkám státu a dalším relevantním aktérům v oblasti pohybových aktivit a
sportu;
iii. sdílet a rozvíjet odborné materiály v různých podobách pro usnadnění
vykonávání činnosti Sportovců;
iv. podílet se na spoluvytváření podmínek zajištění kvality odborně-profesní
přípravy v rámci stávajícího systému vzdělávání Sportovců;
v. komunikovat a propagovat význam působení odborníků v oblasti pohybových
aktivit a sportu pro společnost;
vi. usilovat o zjednodušení a sjednocení procesů získávání osvědčení
prokazujících odborné kompetence Sportovců a usilovat o zjednodušení a
sjednocení procesů získávání osvědčení prokazujících odborné kompetence
Sportovců a vytvářet odpovídající podmínky pro zapojování dobrovolníků
včetně jejich zaškolování;

c) organizování, provozování a zprostředkování sportovních a tělovýchovných aktivit a
obdobných činností s cílem zapojení dětí, mládeže, dospělých osob a seniorů a
vzbuzení a udržení jejich zájmu o vybraný sport, aktivitu či činnost;
d) vést Sportovce k dodržování základních etických pravidel a principů a umožnit jim
širokou informovanost v oblasti tělesné kondice a kultury;
e) podporovat osoby, kterým nebylo umožněno působit či dále setrvat ve sportovních

klubech a dbát o jejich pokrok, rozvoj a spolupráci;
f) rozvoj projektu, jehož cílem je zatraktivnění a zpřístupnění v současné době
prázdných obecních, školních, komerčních a jiných sportovišť pro širokou veřejnost.
2. Vedlejší činností Spolku může být i hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné
výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře účelu stanoveném v článku 1 těchto Stanov.

Článek 3
Členství ve Spolku

1. Členství ve Spolku je dobrovolné.
2. Vznik členství:
a) Členem Spolku se může stát každá právnická nebo fyzická osoba starší patnácti (15)
let, a to bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického
či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní
nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, která:
i. souhlasí se zněním Stanov;
ii. splňuje zákonné podmínky a podmínky stanovené těmito Stanovami; a
iii. má zájem se aktivně účastnit činnosti Spolku.
b) Podáním žádosti o přijetí za člena Spolku, která tvoří Přílohu č. 1 těchto Stanov
nebo té, která je publikovaná na webové stránce Spolku www.atucz.cz („Žádost“),
žadatel o členství vyslovuje souhlas se Stanovami („Žadatel o členství“). Žadatel o
členství mladší osmnácti (18) let musí k Žádosti připojit písemný souhlas svého
zákonného zástupce.
c) O přijetí za člena rozhoduje tajemník. Členem Spolku se Žadatel o členství stává
doručením verifikačního e-mailu, a to po podání Žádosti.

3. Členství ve Spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena tajemníkovi;
b) úmrtím člena;
c) zánikem Spolku;
d) vyloučením člena Předsednictvem v případě, že i přes napomenutí ze strany
Předsednictva, porušuje tyto Stanovy, zákonnou úpravu platnou a účinnou na území
České republiky a/nebo sportovní etické kodexy nebo přestane být Sportovcem.
Členství v takovém případě zaniká dnem doručení písemného rozhodnutí
Předsednictva o vyloučení člena dotčenému členovi;
e) z jiného důvodu stanoveného platnými a účinnými právními předpisy České
republiky.

4. Tajemník vede neveřejný seznam členů v elektronické a/nebo listinné podobě. Zápisy a
výmazy v tomto seznamu provádí tajemník, a to bez zbytečného odkladu poté, co dojde
k rozhodné skutečnosti zakládající změnu v tomto seznamu. Podáním Žádosti vyjadřuje
Žadatel o členství souhlas se zápisem do seznamu členů.

Článek 4
Orgány Spolku

1. Orgány Spolku jsou:
a) Předsednictvo;
b) Shromáždění.

Článek 5
Předsednictvo

1. Předsednictvo je nejvyšším a statutárním orgánem Spolku.
2. Předsednictvo je tvořeno devíti (9) členy, jejichž funkční období je deset (10) let.
3. Předsednictvo si ze svého středu volí předsedu a dva (2) místopředsedyu Spolku.
4. Do působnosti Předsednictva patři:
a) rozhodování o změně obsahu Stanov a interních předpisů Spolku a jejich změn;
b) rozhodování o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
c) obchodní vedení, péče o rozvoj, určení hlavního zaměření činnosti a dlouhodobé
směřování Spolku;
d) projednávání a schvalování programu činnosti Spolku na další období;
e) vyloučení člena Spolku;
f) volba a odvolání členů Předsednictva, předsedy, místopředsedy a tajemníka Spolku;
g) rozhodování o dalších záležitostech, které nejsou výslovně svěřeny do působnosti
jiného orgánu těmito Stanovami či platnými právními předpisy České republiky.
5. Předsednictvo dále odpovídá za řádné hospodaření Spolku, kontroluje dodržování
rozpočtových pravidel, schvaluje roční rozpočet a jeho změny, dbá na řádnou péči
o majetek Spolku a schvaluje výsledek hospodaření Spolku.
6. Za Spolek jedná vždy předseda či místopředseda spolu s jedním členem Předsednictva.
7. Předsednictvo je o každé záležitosti povinno rozhodovat ve sboru, přičemž je
usnášeníschopné za účasti pěti (5) členů Předsednictva. Rozhodnutí se přijímají prostou
většinou všech hlasů přítomných členů Předsednictva, přičemž každý člen Předsednictva
má jeden hlas.
8. Předsednictvo může přijímat svá rozhodnutí také per rollam. Návrh musí obsahovat alespoň
návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a
údaj o lhůtě, ve které se má člen Předsednictva vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než pět
(5) pracovních dnů. K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s
uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, podepsané vlastní rukou na listině
obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Pověřený člen Předsednictva oznámí členům
Předsednictva písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo
usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného
odkladu, může oznámení učinit na náklady Spolku ten, kdo usnesení navrhl.
9. Předsednictvo se schází pravidelně, minimálně v rozsahu jedenkrát za měsíc, a to i skrze
prostředky dálkové komunikace.
10. V případě, že počet členů Předsednictva klesne pod pět (5) členů, jsou zbývající členové
Předsednictva oprávněni doplnit členy orgánu vlastním rozhodnutím (kooptace).
11. Předsednictvo si ze svého středu volí tajemníka. Tajemník vede seznamu členů Spolku,
zajišťuje změny v tomto seznamu a přezkoumává Žádosti. Tajemník je dále oprávněn ke

všemu, co do jeho pravomoci stanovují Stanovy.
12. Prvními členy Předsednictva jsou:
a) doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., dat. nar. 23. dubna 1978, bytem Víta Nejedlého
1508, 272 07 Kladno;
b) Jakub Makalouš, dat. nar. 19. dubna 1982, bytem Vlnitá 594/67, Braník, 147 00
Praha 4;
c) Peter Demuth, dat. nar. 1. června 1981, bytem 974 11 Banská Bystrica, Javornícka
6167/9, Slovenská republika;
d) Martin Čížek, dat. nar. 2. listopadu 1979, bytem Na Vackově 2895/7, Žižkov, 130 00
Praha 3;
e) Sabina Škrabská, dat. nar. 4. prosince 1992, bytem Severní 215, 273 51 Horní
Bezděkov.

Článek 6
Shromáždění a práva a povinnosti členů

1. Shromáždění je tvořeno všemi členy Spolku.
2. Schůze Shromáždění se koná jedenkrát do roka, přičemž tuto schůzi svolává
Předsednictvo. Pozvánka na schůzi obsahuje alespoň místo, čas a pořad schůze
Shromáždění. Pozvánka na schůzi Shromáždění se zveřejňuje na webových stránkách
Spolku, a to nejméně třicet (30) dnů před jejím konáním.
3. Předsednictvo, popř. jím pověřený člen, vede svolanou schůzi Shromáždění a řádně
pořizuje zápis z této schůze.
4. Členové jsou oprávněni:
a) předkládat návrhy, podněty a připomínky Předsednictvu;
b) podílet se na činnosti Spolku;
c) účastnit se schůze Shromáždění a na tomto Shromáždění požadovat od
Předsednictva informace o skutečnostech týkající se záležitostí Spolku. Požaduje-li
avšak člen sdělení o skutečnostech, které Občanský zákoník uveřejnit zakazuje
nebo jejichž prozrazení by Spolku způsobilo vážnou újmu, není Předsednictvo
Spolku povinno členovi tyto informace poskytnout.

5. Členové se zavazují:
a) dodržovat Stanovy;
b) dodržovat interní předpisy Spolku;
c) jednat v souladu s rozhodnutími Předsednictva;
d) aktivně hájit zájmy Spolku, dbát dobrého jména Spolku, přispívat ke zlepšení
činnosti Spolku;
e) nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Spolku;
f) informovat Předsednictvo o nekalých praktikách, se kterými se v rámci své sportovní
praxe či činnosti setkal (zejména šikana či doping);
g) dodržovat etický kodex;
h) informovat Předsednictvo o změně, přerušení či ukončení výkonu činnosti Sportovce.

Článek 7
Majetek a hospodaření Spolku

1. Prostředky na svou činnost může Spolek získat zejména, nikoliv však výlučně:
a) z darů fyzických a právnických osob (tuzemských i zahraničních);
b) z dědictví a odkazů;
c) ze státních příspěvků;
d) z dotací;
e) z nadačních grantů;
f) z příjmu ze svých činností;
g) z členských příspěvků;
h) z výnosů ze svého majetku.
2. Veškeré získané finanční prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov a sloužit
k financování činností naplňující cíle Spolku ve smyslu článku 2 těchto Stanov a vytváření
potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Finanční prostředky Spolku nesmějí být využívány k obohacování fyzických a právnických
osob, které jsou členy orgánů Spolku. Výjimkou z tohoto ustanovení je mzda či odměna
řádně sjednaná na základě platně uzavřených smluv.
4. Spolek může nabýt do svého výlučného vlastnictví, správy nebo užívání majetek, a to za
účelem řádného naplňování svého cíle.
5. Za řádnou správu a evidenci majetku odpovídá tajemník, a to v rozsahu dle ustanovení
těchto Stanov.

Článek 8
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito Stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy,
zejména ustanovením § 214 a násl. Občanského zákoníku.
2. V případě zrušení Spolku s likvidací likvidátor naloží s majetkem Spolku tak, že jej rozdělí
poměrně mezi ustavující členy Spolku.
3. Tento Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto
Stanovy účinnosti.
4. Jakákoliv změna Stanov nabývá platnosti dnem rozhodnutí Předsednictva a účinnosti dnem,
kdy budou uloženy ve sbírce listin spolkového soudu.
5. Tyto Stanovy jsou v souladu s ustanovením § 221 Občanského zákoníku uloženy v sídle
Spolku.
6. Tyto Stanovy byly přijaty níže uvedenými zakládajícími členy Spolku.

Jakub Makalouš, dat. nar. 19. dubna 1982, bytem Vlnitá
594/67, Braník, 147 00 Praha 4

Peter Demuth, dat. nar. 1. června 1981, bytem 974 11 Banská
Bystrica, Javornícka 6167/9, Slovenská republika

doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph.D., dat. nar. 23. dubna 1978,
bytem Víta Nejedlého 1508, 272 07 Kladno
Made on
Tilda