zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů členů Asociace trenérů
a učitelů tělesné výchovy z. s.

A. Kdo je správcem osobních údajů?
Správcem osobních údajů je Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy z. s., IČO: ..., se
sídlem ..., zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném ..., oddíl L, vložka ... (dále jen
„„Asociace“ nebo „my“).
B. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Asociace zpracovává osobní údaje svých členů a osob jednajících za členy v případech, kdy
je členem nezletilá nebo právnická osoba. Konkrétně zpracováváme následující kategorie
osobních údajů:
a) Identifikační údaje (např. jméno, příjmení a datum narození),
b) Kontaktní údaje (např. adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, e-mail a
telefonní číslo),
c) Informace o činnosti (např. informace o členství a účasti člena na akcích
pořádaných Asociací, záznamy vzájemné komunikace).
C. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely a v různém rozsahu. Účelem zpracování
je tak nejen řádné plnění smlouvy uzavřené s Vámi, ale i plnění zákonných povinností, náš
oprávněný zájem a případně Vámi udělený souhlas.
C.1 Zpracování údajů na základě plnění smlouvy
Osobní údaje zpracováváme za účelem vzniku a správy členství v Asociaci, a to na základě
smlouvy uzavřené mezi členem a Asociací.
Pro tento účel uchováváme osobní údaje po dobu trvání členství člena v Asociaci.
A.1 Zpracování údajů pro plnění právních povinností
Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících zejména
z následujících právních předpisů:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (tento zákon nám ukládá
zejména povinnosti související s vedením evidence členské základny Asociace,
informováním o činnosti Asociace, plněním účelu, pro který byla Asociace založena
apod.).

Tyto údaje uchováváme v nezbytném rozsahu po dobu trvání Vašeho členství v Asociaci a
dále po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Jedná se o zpracovávání
požadované zákonem, proti kterému nelze vznést námitku, ani odvolat souhlas.
A.2 Zpracování údajů na základě oprávněného zájmu
Na základě oprávněného zájmu zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:
- Zasílání pozvánek či nekomerčních sdělení členům Asociace, kdy náš oprávněný
zájem spočívá v informování členů o aktivitách Asociace.
Pro tento účel zpracováváme osobní údaje po dobu trvání členství v Asociaci.
- Vnitřní administrativní potřeby, kdy náš oprávněný zájem spočívá v udržování
interního přehledu o činnostech probíhajících v Asociaci.
Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu trvání členství v Asociaci.
- Ochrana právních nároků, kdy náš oprávněný zájem spočívá v obraně v rámci
případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních
orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy. Údaje zpracováváme, abychom byli
schopni v případě potřeby prokázat, že jsme jednali v souladu s právními předpisy.
Pro tento účel zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu běhu příslušných
promlčecích lhůt, které mohou v České republice trvat až po dobu 15 let od ukončení
členství v Asociaci.
V případě, že zastupuje nezletilého člena Asociace nebo člena, který je právnickou osobou,
zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu na plnění smlouvy
uzavřené mezi Asociací a členem a realizaci jeho členských práv.
Proti zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely máte právo uplatnit námitku
podrobněji popsanou v kapitole F tohoto dokumentu. Využijete-li svého práva vznést
námitku proti zpracování Vašich údajů, jsme povinni Vaše osobní údaje pro daný účel
přestat zpracovávat, ledaže v rámci šetření zjistíme, že k tomuto zpracování máme závažné
důvody včetně obhajoby našich právních nároků.
A.3 Zpracování údajů na základě Vašeho souhlasu
V některých případech zpracováváme Vaše údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, a
to v rozsahu, pro účely a po dobu stanovenou v každém takovém souhlasu. Svůj souhlas
můžete kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování osobních údajů do doby odvolání souhlasu
tím však není dotčena.
B. Z jakých zdrojů Vaše osobní údaje získáváme?

Nejvíce osobních údajů získáme přímo od Vás tím, že nám je vyplníte v žádosti o přijetí za
člena Asociace. Další osobní údaje získáváme v souvislosti s Vaším členstvím a aktivitou v
Asociaci.
C. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako Asociace. To znamená, že my
stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme
prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
Vaše osobní údaje obecně nepředáváme dalším správcům. Výjimkou jsou případy, kdy
budeme povinni tyto údaje předat na základě zákona (zejména soudům a policii při výkonu
jejich zákonných pravomocí), a případy, kdy budeme tyto údaje pro dosažení výše
uvedených účelů předávat státním orgánům či třetím osobám (zejména osobám
poškozeným protiprávním jednáním).
Do zpracovávání zapojujeme také další subjekty v pozici zpracovatelů, kteří zpracovávají
osobní údaje pro Asociaci a dle jejích instrukcí. Jde zejména o:
a) …
Všichni zpracovatelé jsou zavázáni zpracovatelskou smlouvou k plnění požadavků dle
právních předpisů na ochranu osobních údajů, zejména k ochraně Vašich osobních údajů.
D. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Stejně jako máme my svá práva a povinnosti při zpracování Vašich osobních údajů, máte
také Vy při zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:
C.2 Právo odvolat souhlas se zpracováním
Udělíte-li Asociaci souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete souhlas kdykoli odvolat.
Tímto však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho
odvoláním.
D.1 Právo na přístup
Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde
Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká
máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se
dozvěděli v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí,
které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud zpracovávány
jsou, máte právo k nim získat přístup. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii
zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další
kopie s poplatkem.

D.2 Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné,
máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
D.3 Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní
údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali.
b) Odvoláte Váš souhlas s jejich zpracováním a neexistuje žádný další důvod pro jejich
zpracování.
c) Využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže kapitola „Právo
vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě
našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy,
které by toto zpracování opravňovaly, nemáme.
d) Ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s
obecně závaznými předpisy.
Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále
nezbytné pro:
a) splnění naší právní povinnosti;
b) účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo
c) určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
D.4 Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování
osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k
označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací
zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po
omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit, jestliže:
a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
b) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad
rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů
upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v
budoucnu takové údaje stejně poskytli);
c) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků; nebo
d) vznesete námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v
kapitole „Právo vznést námitku proti zpracování“. Po dobu, po kterou šetříme, je-li
Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

D.5 Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sami poskytli a
které zpracováváme na základě udělení Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje Vám
poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom
mohli na Vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které
zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou Vám tedy
nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které vedeme v listinné
podobě.
D.6 Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě
našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud nebudeme
mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.
D.7 Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se
domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy.
Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk.
Sochora 27, 170 00 Praha 7.
E. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o
dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se na nás můžete obracet
prostřednictvím následujících kontaktů:
a) E-mailem na: …
b) Písemně na adrese: …
Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve
výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni
tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho
zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.
Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou účinné ode dne ….
Made on
Tilda